วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

บทคัดย่อ

เรื่องที่รายงาน : รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา ง 30212 ช่างปักด้วยมือ เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ผู้รายงาน : นางลักขณา ด้วงปรึกษา
ปีที่รายงาน : 2551
……………………………………………………………………………………………………………

บทคัดย่อ
รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30212 ช่างปักด้วยมือ เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของการเรียนการสอน โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน การสอนรายวิชา ง 30212 ช่างปักด้วยมือ เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง 30212 ช่างปักด้วยมือ เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง 30212 ช่างปักด้วยมือ เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน รายวิชา ง 30212 ช่างปักด้วยมือ เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน

สรุปผลการศึกษา
จากการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาที่นำเสนอ ปรากฏผลดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30212 ช่างปักด้วยมือ เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 32.63 และเมื่อนำมาเปรียบเทียบโดยใช้ค่าที (t-test Dependent) พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความก้าวหน้าการเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าก่อนเรียนนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.05 ภายหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.68 สรุปผล การพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 32.63 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ร้อยละ 80
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าคะแนนที่ประเมินจากการทำกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.96 และคะแนนจาก แบบทดสอบหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ทั้ง 3 ตอน มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 83.68 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 83.96/83.68 จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 แสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพทุกตอนและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าโดยภาพรวมนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 ในเรื่องนักเรียนพึงพอใจในผลงานของตนเอง รองลงมานักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องความรับผิดชอบและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 และมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก จำนวน 12 ข้อ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30212 เรื่อง การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.2